barta glas
barta glas | minimal GLAS design

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, BARTA GLAS KFT 8000 Székesfehérvár, Tölgyfa u.5

 

 

1. Jogi kötelezettség

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási Feltételek – a továbbiakban ÁSZF – a Barta Glas Kft. mindazon ajánlataira és értékesítési és beszerelési ügyleteire vonatkozik, amelyben Vevő részére értékesítést, beszerelést végez, illetve vele szemben kötelezettséget vállal és a Felek között létrejött  szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben Vevő az ÁSZF-fel szemben írásbeli kifogással nem él, úgy azt elfogadottnak tekinti, saját vásárlási feltételeiről lemond és az értékesítési ügylet, jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.

 

2. Adás - Vétel

Az adásvételi szerződés Barta Glas Kft  és Vevő között akkor jön létre, ha Vevő  a Barta Glas Kft ajánlatát részben vagy egészben elfogadta, illetve Barta Glas Kft Vevő megrendelését részben vagy egészben visszaigazolta (faxon, e-mail-ben, személyesen), vagy a szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy Vevő az értékesítés tárgyát átvette. 

 

3. Árak

Barta Glas Kft ajánlataiban és rendelés visszaigazolásaiban közölt árak ÁFA nélkül értendők. Az ajánlat érvényessége, amennyiben Barta Glas Kft ajánlatában ettől eltérően nem rendelkezik, 30 naptári nap. Barta Glas Kft fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 3%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást számlázáskor áraiban érvényesítse.

 

4. Fizetési feltételek 

A teljesítések ellenértékének megfizetése Barta Glas Kft által kibocsátott számla ellenében történik. Barta Glas Kft a részszállításnak megfelelő részszámlázás jogát fenntartja. Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles a Barta Glas Kft részére késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a Ptk.-ban meghatározott késedelmi pótlék. Barta Glas Kft fenntartja magának a jogot, hogy Vevő határidőn túli tartozása esetén felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, illetve felülvizsgálja a további ügyleteknél alkalmazandó fizetési módokat, mindaddig, amíg Vevő kötelezettségeinek eleget nem tesz.

 

5. Áruátadás replicas relogios

Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb írásbeli megállapodás másképpen nem rendelkezik, a teljesítés helye Barta Glas Kft telephelye (Budapest, Grassalkovich u.76.)

 

6. Határidők

Barta Glas Kft ajánlataiban vagy szállítási szerződéseiben feltüntetett és vállalt szállítási határidő minden esetben a szállítási szerződés létrejöttének dátumától számítva értendő. Szállítási szerződésnek minősül a Vevő megrendelése és a Barta Glas Kft által arra írásban megküldött megrendelés-visszaigazolás .A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól Barta Glas Kft mentesül, ha azt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, illetve az beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fennállására vezethető vissza. Átadás illetve szállítás előtt Barta Glas Kft értesíti Vevőt annak időpontjáról. Vevő ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában, Barta Glas Kft a rész-, és előszállítás jogát fenntartja.

 

7. Kötbérek

Amennyiben Vevő a készre jelentést követő 15 napon belül nem veszi át a megrendelt árut, Barta Glas Kft jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni és a szállítási szerződéstől kártalanítás nélkül elállni. Ha Vevő a rendeléstől részben vagy egészben eláll, vagy a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy Barta Glas Kft jogosult a lemondott, illetve át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 30 %-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni. A 4. Fizetési feltételek pontban foglaltak ezen esetben is érvényesek. Késedelmes szállítása esetén, egyéb feltételek hiányában, Barta Glas Kft a 15 napot meghaladó késedelemre, a késedelemben lévő termék nettó értékének napi 0, 1 %-át (de legfeljebb 10%-ot) késedelmi kötbér címén Vevő részére számla ellenében megfizeti.

 

8. Tulajdonjog fenntartása

Bármely szerződési konstrukcióban Barta Glas Kft a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, Barta Glas Kft-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet Barta Glas Kft Vevőtől az áru visszavételéig terjedő időszakra követelhet. Vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva azok épségéért, megőrzéséért Vevő felel.

 

9. Csomagolás

Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendők. Ettől eltérő csomagolásról szállítási szerződésben lehet megállapodni. A többletköltség minden esetben Vevőt terheli. Barta Glas Kft csomagolóanyagot semmilyen körülmények között nem vesz vissza.

 

10. Szállítás

Barta Glas Kft vállalja, hogy Magyarország területén Vevő által megadott címre a megrendelt árut szállítási költség ellenében leszállítja, vagy leszállíttatja,  értékhatárra való tekintet nélkül.

 

 

 

11. Szavatosság

A szavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Barta Glas Kft mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte, használta vagy tartotta karban.  Barta Glas Kft, a meghibásodott termékek bevizsgálását követően, teljesíti Vevő szavatosságra vonatkozó igényét, amennyiben a vizsgálat azt alátámasztja, ellenkező esetben a felmerült költségek vevőt terhelik.

 

12. Reklamáció

Vevő köteles a szerződéstől eltérő szállítást az áru átvételekor jelezni. Minőségi reklamáció, a Ptk. szerinti jogvesztő határidőn belül, írásban kezdeményezhető. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, úgy Barta Glas Kft mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.

 

13. Jogviták

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, és amennyiben az nem vezetne eredményre, felek kölcsönösen elfogadják Barta Glas Kft székhelye szerinti Bíróság illetékességét, vagy kölcsönösen alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

 

15. Hatályosság

Jelen Általános Szállítási Feltételekben foglaltak visszavonásig érvényesek.

2008.01.01.

 

Barta Vince

ügyvezető


 

 

 

Vissza az elz oldalra

barta glas
Termkeink: LÉPCSŐK, ÜVEGOLDALAKKAL, ÜVEGLAPOKKALÜVEGBETÉTES KERÍTÉSEKTÜKÖRFALAK TÜKRÖKKÜLTÉRI ÜVEGKORLÁTOK, KÜLÖNBÖZŐ KIALAKÍTÁSSALBELTÉRI ÜVEGKORLÁTOKFRANCIA ERKÉLYEKKERET NÉLKÜLI AJTÓKÜVEG NYÍLÓ AJTÓK, ÜVEG TOLÓAJTÓKTERASZLEFEDÉSEK BIZTONSÁGI ÜVEGEKKELKONZOLOS VAGY LESZORÍTÓLÉCES ELŐTETŐKFÜGGESZTETT ELŐTETŐK BIZTONSÁGI ÜVEGGEL